Izvođač

Postanite Wienerberger sertifikovan izvođač
Postanite kvalifikovaniji i konkurentniji kao i sertifikovan izvođač.

UČESNICI U GRADNJI

 • investitor - pravno ili fizičko lice u čije ime se gradi građevina,
 • projektant - osoba ovlašćena za projektovanje, u skladu sa važećim zakonom i propisima utemeljenim na tom zakonu,
 • nadzor – fizičko lice ovlašćeno za kontrolu glavnih projekata; za zgrade koje podležu kontroli,
 • izvođač - fizičko ili pravno lice koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini. Za jednostavne građevine mora biti registrovan, a za građevine iznad 400 m² minimalni broj stručnih osoba i radnika kao i tehnička i druga opremljenost propisana je Pravilnikom,
 • nadzorni inženjer – fizičko lice ovlašćeno za sprovođenje stručnog nadzora gradnje, u skladu sa  posebnim zakonu i propisima utemeljenim na tom zakonu, koji se sprovodi u ime investitora. Stručni nadzor građenja objekata čija brutto površina nije veća od 400 m² sprovodi se samo u odnosu na ispunjavanje bitnih zahteva mehaničke otpornosti i stabilnosti te uštede energije i toplotne zaštite.

ZAKONSKE OBVEZE izvođača radova:  

 • graditi u skladu s aktom kojim je odobreno građenje, 
 • graditi kvalitetno u skladu sa glavnim i izvedbenim projektom na način da se ispune bitini zahtevi za građevinu, 
 • ugrađivati građevinski materijal, opremu i proizvode dokazanih karakteristika (s atestom proizvođača ili sa sertifikatom o usklađenosti proizvoda),
 • osigurati dokaze o kvalitetu izvedenih radova, ugrađenih proizvoda i opreme prema  odredbama Zakona o građevinarstvu i zahtevima iz projekta, 
 • imenovati glavnog inženjera gradilišta (diplomirani inženjer s 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom),odnosno inženjera gradilišta (diplomirani inženjer s 5 godina radnog iskustava ili inženjer s 5 godina radnog iskustava, svi s položenim stručnim ispitom) ili šefa gradilišta (srednja stručna sprema s 5 godina radnog iskustva i s položenim stručnim ispitom), koji vode gradilište,
 • glavni inženjer gradilišta odgovoran je za celovitost i međusobnu usklađenost radova i koordinisanu primenu propisa kojima se osiguravaju uslovi za sigurnost i zdravlje radnika tokom izvođenja radova, 
 • mora sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uslovima održavanje građevine, 
 • napraviti plan uređenja privremenih i zajedničkih gradilišta,
 • obavestiti nadležne organe inspekcije rada o početku radova (8 dana pre početka radova), 
 • propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu, 
 • izraditi eleborat zaštite na radu i urediti gradilište, 
 • ograditi gradilište i sprečiti nekontrolisani pristup nezaposlenima, 
 • obeležiti gradilište propisanim oznakama i saobraćajnim znakovima, 
 • za privremeno zauzimanje javnih saobraćajnih površina, dužan je prethodno dobiti odobrenje nadležnih upravnih organa i preduzeća, 
 • za privremeno korišćenje susednih površina, dužan je prethodno dobiti saglasnost vlasnika, u skladu sa posebnim zakonima, 
 • privremene objekte graditi u skladu sa propisima o merama zaštite od požara i eksplozija, zaštite na radu i svim drugim merama zaštite zdravlja ljudi i okoline,
 • ukloniti sve privremene građevine pre dobijanja upotrebne dozvole.

Zakonski obvezna DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU:

 • Rešenje o upisu u sudski registar 
 • Saglasnost za obavljenje delatnosti građenja i ugovor o udruživanju izvođača prema posebnom zakonu, 
 • Akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta tj. šefa radova, 
 • Akt o imenovanju nadzornog inženjera, tj. glavnog nadzornog inženjera, osim na gradilištu građevine za koju se ne sprovodi nadzor građenja, 
 • Rešenje o uslovima građenja, potvrda glavnog projekta, tj. građevinska dozvola s idejnim i glavnim projektom, 
 • Izvođački projekti s mišljenjem projektanta glavnog projekta i overen od nadzora koji je to u izveštaju o obavljenoj kontroli glavnog projekta tražio, za do tada izveden deo građevine i građevinske i druge radove koji su u toku sa svim izmenama i dopunama, 
 • Izveštaj nadzora o obavljenoj kontroli ako je propisano, 
 • Građevinski dnevnik,
 • Dokazi o usklađenosti za ugrađene građevne proizvode i dokazi o svim drugim potrebnim usklađenostima,
 • Geodetski elaborat o građevine, koji je izradila i potpisala osoba registrovana za obavljanje te delatnosti prema posebnom propisu, koji je izrađen prema glavnom projektu, 
 • Druga dokumentacija, dozvole i dopuštenja za koje je posebnim zakonom ili propisom donesenim na temelju tog zakona propisana obveza da je izvođač nakon početka građenja građevine mora imati na gradilištu.

Osim toga poslodavac je dužan čuvati na privremenom radilištu i:

 • Dokaze o osposobljenosti radnika za rad na siguran način (teoretski i praktično) za vrstu poslova koje obavlja na radilištu,
 • Dokaze o osposobljenosti iz zaštite od požara,
 • Knjigu nadzora iz područja zaštite na radu,
 • Lekarska uverenja za radna mesta s posebnim uslovima rada,
 • Dokaze o imenovanju i osposobljenosti Ovlašćenog lica poslodavca iz područja zaštite na radu,
 • Dokaze o ispravnosti mašina i uređaja koji se koriste,
 • Dokaze o osposobljenosti dela radnika iz prve pomoći.

Od navedene dokumentacije kod gradnje građevine ≤ 400 m² nije potrebno imati:

 • Saglasnost za obavljenje delatnosti građenja i ugovor o udruživanju izvođača prema posebnom zakonu,
 • Izvođačke projekte s mišljenjem projektanta glavnog projekta i overene od nadzora koji je to u izveštaju o obavljenoj kontroli glavnog projekta tražio, za do tada izveden deo građevine i građevinske i druge radove koji su u toku sa svim izmenama i dopunama,
 • Izveštaj nadzora o obavljenoj kontroli.

NAPOMENA:

Sva uputstva preuzeta su iz Zakona o građevinarstvu i Zakona o prostornom planiranju pa se odričemo svake odgovornosti nastale korišćenjem navedenog teksta.

Povezani članci